Verklaring inzake gegevensbescherming

 

Gegevensbeschermingsverklaring

 1. Gegevensbescherming op een rijtje

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een foutvrije werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag gebruikt worden.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om gratis informatie over herkomst, ontvangers en doelstelling van uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U hebt bovendien het recht om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te vragen. U kunt zich hiervoor alsook bij andere vragen rondom het thema gegevensbescherming altijd tot ons wenden via het adres dat onder het colofon vermeld wordt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in principe anoniem; uw surfgedrag kan niet tot uw persoon herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder de kop ‘Derde modules en analysetools’.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring zullen we u over de bezwaarmogelijkheden informeren.

 1. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk, volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welke doelstelling dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) altijd veiligheidsleemtes kan vertonen. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

sigikid, H.Scharrer & Koch GmbH & Co.KG
Am Wolfsgarten 8
95511 Mistelbach

Telefoon: +49 (0) 9201 700
E-mail: kundenservice@sigikid.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen e.d.) beslist.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming altijd herroepen. Daarvoor volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongewijzigd.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming gevestigd is. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter naleving van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gebruikelijk machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als website-exploitant verzendt, een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresbalk van de browser, die niet met ‘http://’ maar met ‘https://’ begint en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als er na afsluiting van een contract over een aankoop een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij automatische afschrijving) door te geven, zijn deze gegevens voor de betalingsafhandeling nodig.

Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) gebeurt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresbalk van de browser, die niet met ‘http://’ maar met ‘https://’ begint en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons doorgeeft niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, wissing

U hebt in het kader van de geldige wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. U kunt zich hiervoor alsook bij andere vragen rondom het thema gegevensbescherming altijd tot ons wenden via het adres dat onder het colofon vermeld wordt.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens in het colofon ter verzending van niet-uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor bij ongevraagde toezending van reclameberichten, bijvoorbeeld via spammails.

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid.

Christine Hoffmann
Am Wolfsgarten 8
95511 Mistelbach

Telefoon: +49 (0) 9201 70 117
E-mail: datenschutz@sigikid.de

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De webpagina’s maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door de browser opgeslagen worden.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenoemde ‘sessie-cookies’. Na het einde van uw bezoek worden ze automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u ze wist. Door deze cookies kunnen we uw browser bij een volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt van het plaatsen van cookies en cookies slechts in uitzonderlijke gevallen toestaan, cookies in bepaalde gevallen aanvaarden of altijd weigeren; bovendien kunt u activeren dat cookies automatisch gewist worden bij het sluiten van uw browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de terbeschikkingstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje) noodzakelijk zijn, worden krachtens art. 6 al. 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutvrije en optimale aanbieding van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van deze webpagina’s wordt automatisch informatie ingewonnen en opgeslagen in zogenoemde serverlogbestanden, die uw browser ons automatisch doorgeeft. Het gaat daarbij om:

 • browsertype en browserversie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL,
 • hostnaam van de computer die toegang verleent,
 • tijdstip van de opvraging.
 • IP-adres

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • garantie van een probleemloze verbinding met de website;
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website;
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit;
 • andere administratieve doeleinden.

In geen geval worden de verzamelde gegevens tot uw persoon herleid.

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de door u vermelde contactgegevens, voor de verwerking van de vraag en voor eventuele volgende vragen bij ons opgeslagen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier ingevoerd worden, gebeurt bijgevolg uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming altijd herroepen. Daarvoor volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongewijzigd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert worden door ons bijgehouden, tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag voltooid is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven geldig.

 1. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte voor de verzending naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van de website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten i.v.m. het gebruik van de website en van het internet voor de beheerder van de website uit te voeren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Bovendien kunt u de registratie van de door cookies opgestelde gegevens inzake het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in, beschikbaar op de volgende link, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verwerking van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

IT-middelen

We hebben met Google een contract over de IT-middelen afgesloten en zetten de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten opgesteld worden, met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van de interessegerelateerde reclame van Google alsook uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een bepaald persoon herleid worden. U kunt deze functie altijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals bij ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’ beschreven wordt.

Google AdSense

Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. (‘Google’). Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google AdSense gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde webbakens (verborgen grafische afbeeldingen). Door deze webbakens kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s geanalyseerd worden.

De door cookies en webbakens verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en het weergeven van advertenties wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractuele partners van Google doorgegeven worden. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door u opgeslagen gegevens combineren.

De opslag van AdSense-cookies gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google zoals hierboven beschreven wordt en met het hierboven vermelde doel.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Met deze functie kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing aangemaakt worden aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick gekoppeld worden. Op die manier kunnen interessegerelateerde gepersonaliseerde reclameboodschappen, die in functie van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u aangepast werden ook op één van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) getoond worden.

Als u hiervoor toestemming gegeven hebt, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen op ieder eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt dezelfde gepersonaliseerde advertenties getoond worden.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde IDs van de gebruiker, die tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens gekoppeld worden, om doelgroepen voor de apparaatoverkoepelende reclame te definiëren en te creëren.

U kunt blijvend bezwaar maken tegen de apparaatoverkoepelende remarketing/targeting, door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of herroepen (art. 6 al. 1 lit. a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account gecombineerd kunnen worden (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar gemaakt hebt tegen de samenvoeging) is de gegevensverzameling op art. 6 al. 1 lit. f AVG gebaseerd. Het gerechtvaardigde belang blijkt daaruit, dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de bezoeker van de website voor reclamedoeleinden.

Gedetailleerde informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google-conversietracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google’).

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website gebruikt en de cookie nog niet verstreken is, kunnen Google en we zien, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd werd.

Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. De met behulp van conversiecookies ontvangen informatie dient om de conversiestatistieken voor de AdWords-klanten op te stellen die zich voor conversietracking aangemeld hebben. De klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertenties geklikt hebben en naar een website doorgestuurd zijn die voorzien is van een tag om conversies bij te houden. U ontvangt desondanks geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, door de cookie van de Google-conversietracking via uw internetbrowser bij instellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen.

De opslag van ‘conversiecookies’ gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google-conversietracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google:  https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt van het plaatsen van cookies en cookies slechts in uitzonderlijke gevallen toestaan, cookies in bepaalde gevallen aanvaarden of altijd weigeren; bovendien kunt u activeren dat cookies automatisch gewist worden bij het sluiten van uw browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 1. Nieuwsbrief

Gegevens naar aanleiding van de nieuwsbrief

Als u wilt inschrijven voor de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig evenals informatie om te kunnen controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie; we geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerd worden, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a AVG). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijv. via de link in de nieuwsbrief om u uit te schrijven. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongewijzigd.

De door u ten behoeve van de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden tot uw afmelding voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen en na de afbestelling van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor het ledenbeheer) blijven hierdoor onaangetast.

Newsletter2Go

Deze website gebruikt Newsletter2Go voor de verzending van nieuwsbrieven. De aanbieder is het bedrijf Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland.

Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief ingevoerd hebt, worden op de servers van Newsletter2Go in Duitsland opgeslagen.

Als u geen analyse door Newsletter2Go wenst, moet u de nieuwsbrief afbestellen. Hiervoor stellen we in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website afbestellen.

Gegevensanalyse door Newsletter2Go

Dankzij Newsletter2Go kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbrief geopend werd en welke links eventueel aangeklikt werden. Op die manier kunnen we onder andere vaststellen welke links bijzonder vaak aangeklikt werden.

Bovendien kunnen we zien, of er na het openen/aanklikken bepaalde vooraf gedefinieerde acties uitgevoerd werden (conversieratio). We kunnen bijvoorbeeld zien of u na het openen van de nieuwsbrief een bestelling geplaatst hebt.

Met Newsletter2Go kunnen we de ontvangers van de nieuwsbrieven ook aan de hand van verschillende categorieën onderverdelen (‘clusteren’). Daarbij worden de ontvangers bijvoorbeeld volgens leeftijd, geslacht of woonplaats onderverdeeld. Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter aan de respectievelijke doelgroepen aangepast worden.

Gedetailleerde informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u op deze link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming altijd herroepen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping ongewijzigd.

Opslagduur

De door u ten behoeve van de ontvangst van de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden tot uw afmelding voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen en na de afbestelling van de nieuwsbrief zowel door onze servers als door de servers van Newsletter2Go gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen werden (bijv. e-mailadressen voor het ledenbeheer) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Newsletter2Go op: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Afsluiting van een contract over IT-middelen

We hebben met Newsletter2Go een contract afgesloten, waarin we Newsletter2Go verplichten, de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven. Dit contract kunt u op de volgende link raadplegen: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

 1. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een website met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht hebt.

Als u in uw YouTube-account ingelogd bent, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel koppelen. Dit kunt u verhinderen, door uit uw YouTube-account uit te loggen.

We gebruiken YouTube in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 al. 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een website met een Vimeo-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Daarbij wordt de Vimeo-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht hebt. Vimeo krijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook, als u niet bij Vimeo ingelogd bent of geen account bij Vimeo hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar een Vimeo-server in de VS gestuurd.

Als u in uw Vimeo-account ingelogd bent, kan Vimeo uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel koppelen. Dit kunt u verhinderen, door uit uw Vimeo-account uit te loggen.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking gesteld worden. Bij het oproepen van een webpagina laadt uw browser de nodige webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Google weet hierdoor dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. We gebruiken Google-webfonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 al. 1 lit. f AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google-webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

 1. Bezwaarrecht

Indien uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen krachtens art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG verwerkt worden, hebt u het recht krachtens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken, als er daarvoor redenen zijn die uit uw specifieke situatie blijken of als het bezwaar tegen directe reclame gericht is. In het laatste geval bestaat er een algemeen bezwaarrecht dat zonder vermelding van een specifieke situatie door ons toegepast wordt.

Als u van uw herroepings- of bezwaarrecht gebruikt wilt maken, volstaat een e-mail naar kundenservice@sigikid.de.

 

X

Choose Region:

 • North America
 • Europe
 • Asia
flag Deutschflag English / International
flag Françaisflag Italiano
flag Nederlandsflag English / USA
flag Chinese